1.jpg

ZAKLADANIE STAVBY

Stabilita stavebných konštrukcií závisí predovšetkým od bezpečného prenosu všetkých zaťažení do základovej pôdy. Zaťaženie nosnými i nenosnými stenami je potrebné preniesť základmi do podložia tak, aby sa neprekročilo dovolené namáhanie základovej pôdy. Základové konštrukcie zabezpečujú prenos vonkajšieho, úžitkového a vlastného zaťaženia celého objektu do únosnej základovej pôdy (t. j. do únosného podložia budovy). Sily sa prenášajú cez základovú škáru, spodnú časť základov, ktorá je v priamom kontakte so zeminou. Pri zakladaní rodinných domov sa najčastejšie stretávame s dvomi druhmi základových konštrukcií. Sú to základové pásy a základové dosky. Základové pásy sú najbežnejší typ základov pre rodinné domy. Musia byť uložené vždy do nezamŕzajúcej hĺbky podľa konkrétnej teplotnej oblasti, v ktorej sa bude rodinný dom nachádzať. Napríklad pre Bratislavu je nazamŕzajúca hĺbka minimálne 80 cm od rastlého terénu. Do nezamŕzajúcej hĺbky sa pásy ukladajú preto, aby nenastala situácia, že zem pod nimi zmrzne, čím zväčší svoj objem a následne ich nadvihne. Nadvihnutie základových pásov by spôsobilo pnutie v konštrukcii, čoho následkom by boli trhliny rôzneho rozsahu.

 

Základové pásy spotrebujú za štandardných podmienok menej betónu ako základová doska a sú obvykle najekonomickejším riešením. Základové pásy môžeme zhotoviť ako prosté (nevystužené), alebo vystužené oceľovou stavebnou výstužou. Výstuž základových pásov pri štandardných základových pomeroch nie je potrebná. Jej zmysel sa prejaví v prípade ak na základy pôsobí dynamické zaťaženie od blízko   prechádzajúcich ťažkých dopravných prostriedkov, kde by vibrácie v zemine a základoch mohli spôsobiť trhliny na fasáde domu. V dnešnej dobe je veľmi populárne použitie debniacich tvárnic na tvorbu základových pásov nad úrovňou terénu (odpadá nutnosť dodatočného debnenia).

 

Sadanie sa prejaví v každom prípade, lebo takmer všetky základové pôdy sa pod zaťažením objektu viac alebo menej stlačia. Statický výpočet a samotné dimenzovanie základov musí zabezpečiť rovnomenné sadanie, a to len v takých rozsahoch aby sa navrhovaný objekt nepoškodil alebo esteticky a použiteľné neznehodnotil. Základová doska je oceľobetónová platňa, ktorá je hrubá niekoľko desiatok centimetrov. Zakladanie na oceľobetónovej doske určí projektant v prípade, ak sa v podloží nachádzajú menej únosné vrstvy zeminy (okolo 0,1 až 0,15 MPa) a zároveň podľa statických výpočtov vychádza veľmi veľká šírka základových pásov. Vtedy je ekonomickejšie spojiť ich do jednoliatej platne. Iným dôvodom môže byť jednoduchosť vyhotovenia základovej dosky v porovnaní s vytvorením základových pásov. Pri zakladaní na doske musíme počítať s väčšou spotrebou betónovej zmesi s určeným množstvom betonárskej výstuže.

Montovaný_nízkoenergetický_dom_stavba_3.
Montovaný_nízkoenergetický_dom_stavba_4.

 • Projekty domov

 • Montované domy

 • Infra vykurovacie fólie

 • Nízkoenergetické rodinné domy na kľúč

 • Slnečný kolektor

 • Rodinné domy v Bratislave

 • Rodinný dom Bratislava predaj kúpa prenájom

 • Ekologický dom

 • Zero waste rodinný dom

 • Stavba nízkoenergetického rodinného domu

 • Stavba ekologického domu Bratislava

 • Montovaný dom Štúrovo

 • Stavebný firma rodinný dom Štúrovo

Dom, ktorý vám ušetrí