1.jpg

Hrubá stavba - Holá stavebná konštrukcia. Sú to základy, steny, stropy, komín a strecha.
 
Holodom - Dom, ktorý ešte nie je ukončený na bývanie. Je pripojený na inžinierske siete a obsahuje tieto prvky: výplne otvorov, hrubá elektroinštalácia, bleskozvod, hrubá vodoinštalácia, rozvod kanalizácie, kúrenie, konštrukcia podlahy.
 
Stavba na kľúč - Dokončená stavba, pripravená k prevádzke vrátane úplného dokončenia, vnútorné omietky, nátery, obklady, dlažby, podlahy v prevedení parkiet, alebo dlažieb (podľa projektu), vnútorné aj vonkajšie drevené prvky a vonkajšie i vnútorné inštalácie. Nepatria sem: krb, schodisko, kuchynská linka.
 
Úžitková plocha - Plocha všetkých vnútorných miestností budovy, zameraná medzi stenami vo výške 1,00 m nad úrovňou podlahy. Plochy miestností, alebo ich časti s výškou 2,20 m nad úrovňou od podlahy sa počítajú do úžitkovej plochy 100%, s výškou od 1,40 m do 2,20 m nad úrovňou od podlahy 50% a s výškou menšou ako 1,40 m sa nezapočítavajú vôbec. Do plochy nie sú započítané plochy hospodárskych miestností, garáží, pivníc, ktoré sú pomenované ako služobné plochy.
 
Zastavaná plocha - Plocha zastavaná stavbou je počítaná bez terás, vonkajších schodov a podchodov.
 
Zastavaná plocha pozemku - Súčet zastavaných plôch jednotlivých stavieb na pozemku.
 
Obostavaný priestor - Objem budovy v m³.

 

Dispozícia - Pôdorysný a výškový rozvrh stavby, usporiadanie objemov, hmoty a jej priestoru.
 

RD - Rodinný dom je (podľa Stavebného zákona) bytová budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

 

Bungalov - Jednopodlažný rodinný dom.

 
Nízkoenergetický dom - Je taká stavba ktorá používa menej ako 50 kW energií na 1 m² podlahovej plochy domu za celý rok.
 
Energeticky pasívny dom - Je taký dom, ktorý používa menej ako 15 kW energií na 1 m² podlahovej plochy domu za celý rok. Vnútornú, pocitovo príjemnú teplotu v zime aj v lete dosiahnete bez bežného vykurovacieho systému a klimatizácie, a to len pomocou pasívne získaného tepla zo slnečného žiarenia a doplnkového kúrenia. Energeticky úspornejší ako nízkoenergetický dom.

 

Hodnota U - Je základná merná jednotka pri stanovení tepelných strát stavebného dielu. Udáva množstvo tepla, ktoré prejde za časovú jednotku jedným m² stavebného dielu pri teplotnom rozdieli vzduchu  vnútri a  vonku 1 Kelvina. Mernou jednotkou je W/m²K. Čím je táto hodnota nižšia, tým lepšia je tepelná izolácia stavebného materiálu a umožňuje použitie menších tepelných zariadení a ponúka tak ekonomické ako aj ekologické výhody.

 

KVH - Konštrukčné masívne drevo, vyrobené zo smrekového dreva, sušené, hoblované, cinkované.

 

ČOV - Čistička odpadových vôd.

 

MZZO - Malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

 

PD - Projektová dokumentácia.

 

PBS - Projekt požiarnej ochrany.

 

STN - Slovenská technická norma.

 

LV - List vlastníctva.
 

KN - Kataster nehnuteľností.

 

- Obecný/mestský úrad.
 

ZSE - Západoslovenská distribučná elektrickej energie.
 

ZsVS - Západoslovenská vodáreňská spoločnosť.
 

SPP - Slovenský plynárenský priemysel.
 

SSC - Slovenská správa ciest.
 

SVP - Slovenský vodohospodársky podnik.
 

Spf - Slovenský pozemkový fond.
 

HaZZ - Hasičský a záchranný zbor.

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

Dom, ktorý vám ušetrí