1.jpg

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRI STAVBE DOMU

Výstavba domu nie je nikdy jednoduchou záležitosťou. Každý si uvedomuje finančnú aj časovú náročnosť výstavby nového domu.

Ale keďže je túžba po novom bývaní u mnohých ľudí veľmi veľká, pristúpia k rozhodnutiu rodinný dom si zaobstarať. Avšak vybrať si typ rodinného domu môže byť zložitejšou úlohou, ako si dokáže ktokoľvek predstaviť. Pri výbere je potrebné brať do úvahy mnoho skutočností. Medzi tie základné patria samozrejme finančné možnosti, veľkosť stavebného pozemku, aj veľkosť samotného rodinného domu.

Výhody domov na kľúč:
- K výhodám domov na kľúč patrí už spomínaná úspora času. Výstavba domu na kľúč trvá kratšie, ako si dokážete predstaviť.
- Pri výstavbe domu na kľúč získate k domu aj niekoľkoročnú záruku na stavbu. U domov na kľúč sa častokrát navrhujú úsporné energetické riešenia, vďaka ktorým sa znižujú náklady na prevádzku rodinného domu.
- Pri návrhu rodinného domu sa berú do úvahy aj požiadavky klienta, vďaka čomu bude výsledný rodinný dom spĺňať všetky predstavy o pohodlnom bývaní.
- Neopísateľne veľkou výhodou domov na kľúč  je aj kompletný servis, ktorý v sebe zahŕňa častokrát aj napríklad úpravu exteriéru a záhrady.

Prvým krokom je vhodný pozemok:
Jedným z najdôležitejších a súčasne aj zásadným rozhodnutím pri stavbe domu je výber vhodného pozemku. Je potrebné dobre zvážiť lokalitu čo predstavuje samotnú hlučnosť a samozrejme aj dostatok zelene, dostupnosť nielen autom, ale aj mestskou dopravou a taktiež aj celkovú občiansku vybavenosť. Ďalšou dôležitou vecou je zájsť na stavebný úrad, kde si overíte, či je pozemok schválený územným plánom na výstavbu vami vybraného domu. Tento krok je obzvlášť dôležitý aby sa nestalo, že váš vytúžený domček nebudete môcť v tejto oblasti postaviť. Rovnako dôležité sú aj obmedzenia týkajúce sa ochranných pásiem a rôznej regulatívy výstavby. Nepríjemný, prekvapením by mohla byť stavba priemyselného areálu v blízkosti vášho domu. Z výpisu katastra následne môžete zistiť vecné bremená,  či iné zastavané práva viažuce sa danému pozemku.
 
Orientácia pozemku:
Veľmi dôležitým faktorom je aj samotná orientácia pozemku, vo všeobecnosti sa za veľmi výhodnú časť považuje južná strana. Veľká svahovitosť pozemku by zase mohla vašu stavbu predražiť, kvôli nutným terénnym úpravám poprípade stavbou oporných múrov. Vstupné a pomocné prevádzky domu sú optimálne orientované na menej oslnené svetové strany, zatiaľ čo okná z obytných priestorov a to hlavne z obývacej izby by mali byť orientované s výhľadom do záhrady. Celková vnútorná dispozícia je prevažne ovplyvňovaná zástavbou. Dôležitým faktorom sú aj vzájomné odstupy stavieb. Tie sú definované stavebným zákonom. Medzi jednotlivými domami musí byť dodržaná vzdialenosť 7 metrov a vzdialenosť od hraníc pozemku musí byť minimálne 2 metre. V obzvlášť jedinečných prípadoch sa môže odstup znížiť na 4 metre, no v protiľahlých stenách nesmie byť umiestnené okno. Celková veľkosť domu by mala zodpovedať veľkosti celkovej parcely a samozrejme aj rodiny, no predovšetkým vašim finančným možnostiam. Rovnako je potrebné zvážiť aj veľkosť zastavanej plochy vášho domu.
 
Bez inžinierskych sieti to nepôjde:
Pokiaľ už máte pozemok tak už Vám nič nebrániť začať stavať. Teraz však musíte zabezpečiť pripojenie na inžinierske siete (samozrejme to platí ak nie sú už zavedené). Inžinierske siete predstavujú elektrinu, kanalizáciu, plyn, vodovod poprípade telefónnu prípojku na pevnú  linku.  Elektrina a voda sú veľmi potrebné už pri samotnej stavbe, preto  je to potrebné riešiť okamžite. Prípojka s nízkym napätím sa vyskytuje pri parcelách, kde je plánovaná rozsiahlejšia výstavba rodinných domov. Splaškovú vodu môžete likvidovať do žumpy poprípade vsakovaním pomocou čističky odpadových vôd. Používanie čističky je potrebné prejednať na príslušných úradoch, ktoré dokážu posúdiť celkovú vhodnosť pre podmienky vašej parcely. Schvaľovanie vašej studne poprípade čističky musí podliehať zvláštnym predpisom vodoprávneho konania.

 

PODKLADY PRE PD:
Pre správne vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok je potrebné predložiť projektantovi nasledovné podklady:
- list vlastníctva
- výpis z katastrálnej mapy
- geodetické zameranie polohopisu a výškopisu pozemku vrátane jestvujúcich sietí v digitálnej forme (.dwg, .dxf, .dgn)
- hydrogeologický prieskum (ak bol spracovaný).
 
Zbierka zákonov č. 532/2002, § 6 Odstupy stavieb:
Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.
 
V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností, v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3.
 
Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek  na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny. Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie, táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby. Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej  komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje,  ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.

Dom, ktorý vám ušetrí